Vedtægter

Vedtægter for Halsskov skakforening

§1           (Formål & hjemsted)
Foreningens navn er Halsskov skakforening, og dens hjemsted er i Korsør området. Foreningens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Foreningen skal være medlem af 2. hovedkreds under Dansk Skak Union.
§2           (Medlemskab)
Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig forenings formål, betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser.
§3           (Generalforsamlingen)
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. På den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelse, revisor og disses suppleanter. Formandens beretning og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben. Afgørelse træffes ved simpelt flertal. Generalforsamling afholdes i første halvdel af november måned. Indkaldelse til generalforsamling ske med 14 dages varsel overfor foreningens medlemmer og på foreningens side på Facebook.
Generalforsamlingen har følgende forretningsorden

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse (regnskabsperioden løber fra 1. oktober til 30. september)
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse – (bestyrelse kontituerer sig selv efterfølgende)
  8. Valg af 1. og 2 suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
  10. Eventuelt

§4          (Bestyrelsen & tegningsret)
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv som formand og kasserer og menigt medlem. Foreningen tegnes af formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere over foreningens formue til formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. Udover medlemmer af foreningen kan medlemmer af ”Støtteforeningen for Halsskov skakforening” og forældre til juniormedlemmer vælges til bestyrelsen.
§5           (Bestyrelsens pligter)
Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle foreningens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en dommer og fastsætter regler for turneringen.
§6           (Vedtægtsændringer & foreningens opløsning)
Ændringer i foreningens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue hovedkredsen.